نرم افزار
TRXHome Application
30,000 تومان
مشخصات
ورزش های معلق
TRX TACTICAL
3,450,000 تومان
مشخصات
GYM BALL
98,000 تومان
مشخصات
TRX PRO SYSTEM
3,450,000 تومان
مشخصات
TRX RIP
3,221,000 تومان
مشخصات
TRX TACTICAL و TRXHome Application
3,700,000 تومان
مشخصات
TRX PRO SYSTEM و TRXHome Application
3,700,000 تومان
مشخصات
BOSU BALL
1,500,000 تومان
مشخصات
چرخ شکم
206,000 تومان
مشخصات
GYM BALL Size 75
110,000 تومان
مشخصات
GYM BALL Size 85
124,000 تومان
مشخصات
چرخ شکم VIP
350,000 تومان
مشخصات
TACTICAL
975,000 تومان
مشخصات
Cross Core
3,500,000 تومان
مشخصات
لوازم جانبی
Mini Loop XLite
40,000 تومان
مشخصات
TRXHome Bag
75,000 تومان
مشخصات
TRX XMOUNT
190,000 تومان
مشخصات
Mini Loop Pack
78,000 تومان
مشخصات
Mini Loop MEDIUM
45,000 تومان
مشخصات
بالشتک سبز ارتشی TRXHome
75,000 تومان
مشخصات
بالشتک صورتی TRXHome
75,000 تومان
مشخصات
تسمه اضافه کننده کارابین دار سبز ارتشی
85,000 تومان
مشخصات
تسمه اضافه کننده کارابین دار صورتی
85,000 تومان
مشخصات
تسمه اضافه درخت بند
65,000 تومان
مشخصات
بالشتک مشکی TRXHome
75,000 تومان
مشخصات
تسمه اضافه کننده کارابین دار زرد
85,000 تومان
مشخصات
محصولات خانه تی آر ایکس
TRXHome TACTICAL Pink
650,000 تومان
مشخصات
TRXHome TACTICAL Pink Black
690,000 تومان
مشخصات
TRXHome TACTICAL و TRXHome Application
650,000 تومان
مشخصات
TRXHome PRO
690,000 تومان
مشخصات
TRXHome TACTICAL
690,000 تومان
مشخصات
TRXHome TACTICAL Pink و TRXHome Application
650,000 تومان
مشخصات
TRXHome TACTICAL Pink Black و TRXHome Application
650,000 تومان
مشخصات
TRXHome PRO و TRXHome Application
650,000 تومان
مشخصات
4D PRO
1,530,000 تومان
مشخصات
TRXHome PRO SYSTEM
730,000 تومان
مشخصات
کش تک 4D PRO
450,000 تومان
مشخصات
کش بانجی
1,600,000 تومان
مشخصات
TRXHome TACTICAL VIP
790,000 تومان
مشخصات
بندهای تک خانه تی آر ایکس
بند تک TRXHome TACTICAL
390,000 تومان
مشخصات
بند تک TRXHome TACTICAL Pink
690,000 تومان
مشخصات
بند تک TRXHome TACTICAL Pink Black
390,000 تومان
مشخصات
بند تک TRXHome PRO
390,000 تومان
مشخصات
بند تک TRXHome PRO SYSTEM
430,000 تومان
مشخصات
بند تک TRXHome TACTICAL VIP
490,000 تومان
مشخصات